Georyt trzecią siła w Małopolsce

31-01-2012

Fragment artykułu: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne; wydanie: Wrzesień - Październik 2011

Województwa małopolskie i podkarpackie obejmują pra­wie 10% powierzchni Polski, a ludność żyjąca w ich granicach stanowi 14% ludności kraju. Są to regiony (głównie Małopol­ska) o długiej tradycji górniczej, której korzenie sięgają XIII i XIV w. Górnictwo wciąż jest ważną gałęzią gospodarki tych regionów, choć metody eksploatacji i rodzaje pozyskiwanych surowców zmieniały się w ciągu wieków. Obecnie w Małopolsce i Podkarpaciu wydobywa się rocznie prawie 25 min t kruszyw naturalnych, w tym ok. 18 min t kruszyw żwirowo-piaskowych.

Aktualna struktura zasobów i wydobycia kopalin do pro­dukcji kruszyw naturalnych w Małopolsce

W województwie małopolskim udokumentowanych jest łącznie 396 złóż surowców skalnych, tj. kamieni łamanych i blocznych, żwirów i piasków.

Zasoby bilansowe wynoszą ponad 2,6 mld t, w tym piasków i żwirów 1,8 mld t, a kamieni łamanych i blocznych 0,8 mld t. Natomiast zasoby przemysłowe, głównie w złożach eksploato­wanych, wynoszą ok. 400 min t (15,3% zasobów bilansowych), w tym kruszyw piaszczysto-żwirowych 185 min t, kamieni łamanych i blocznych 215 min t. Z wszystkich udokumen­towanych złóż poddano zagospodarowaniu (eksploatacji lub okresowej eksploatacji) ok. 40%.

 

Złoża kopalin do produkcji kruszyw piaszczysto-żwirowych w Małopolsce są pochodzenia polodowcowego lub rzecznego. Wydobycie kruszyw żwirowych prowadzone jest z 123 złóż, a średnie wydobycie ze złoża wynosi 127 tys. t (maksymalne 699 tys. t ze złoża Charzewice), co świadczy o małej koncentra­cji wydobycia. Większość żwirowni i piaskowni to niewielkie firmy, nierzadko zatrudniające jedynie kilku pracowników. Skutkiem małej koncentracji wydobycia jest stosunkowo duża liczba producentów posiadających niewielki udział w rynku. Dominującą pozycję w Małopolsce posiada firma Kruszgeo SA (z siedzibą w Rzeszowie), której udział w rynku wynosi 17,2%. Kolejne miejsca zajmują firmy: Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa z udziałem 9,2%, Georyt z udziałem 8,2%, Wolimex - 5,8%, Super-Krusz - 5,1%.

udział

źródło: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Wrzesień - Październik 2011